Uncategorized 

Giống cà phê vối TR11

Sinh trưởng: Cây sinh trưởng khỏe, phân cành ít, cành xiên đứng.

Chiều cao cây: Trung bình.

Lá: Kích thước trung bình, dạng mũi mác. Màu sắc lá khi thành thục: xanh vàng

Quả: Dạng thuôn dài, chín màu huyết dụ.

Năng suất: 5 -7 tấn nhân/ha.

Kháng bệnh: Kháng rất cao với bệnh gỉ sắt.

Liên hệ mua giống: 0996000909

liên quan