Category: Giống Cà Phê Viện Eakmat

Giống cà phê vối TR9

Sinh trưởng: Cây sinh trưởng khỏe, phân cành mạnh, cành ngang hơi rủ. Chiều cao cây: Trung bình. Lá: kích thước trung bình, dạng…